Reklamationer

Om du är en kund garanterar säljaren att varan när du tar emot det är fritt från defekter. Säljaren garanterar att godset fram till att du tar emot det

  1. har de överenskomna kvaliteterna. Vid saknad av ett avtal, beskrivs kvaliteterna av säljaren eller tillverkaren, eller som köparen har förväntat sig gällande godsets natur, och baserat på respektive annonsering;
  2. passar för det avsedda syftet, tillkännagivet av säljaren, eller för det syfte godset normalt är avsett för;
  3. överensstämmer, i fråga om kvalitet och hantverk, till överenskomna prover eller modeller, om hantverkskvaliteten på godset har avgjorts utifrån ett prov eller en modell;
  4. har den begärda kvantiteten, storleken eller vikten; och
  5. överensstämmer med relevant lagstiftning.

Du är berättigad till att lämna in en reklamation gällande dessa defekter inom 36 månader från mottagandet av godset.

Skulle defekten synas inom sex månader efter övertagandet, antas det att defekten existerade vid tiden för övertagandet.

Om godset inte har de förutnämnda kvaliteterna kan du begära leverans av en ny produkt, så länge det är rimligt med hänsyn till godsets natur. Om endast en del av godset är defekt kan du endast begära leverans av den defekta delen. Om den defekta delen inte kan bytas ut kan du avsluta avtalet. Skulle det inte räcka med tanke på defektens natur, t.ex. om defekten kan avlägsnas utan onödig fördröjning, är du berättigad till borttagning av defekten utan kostnad.

Rätten till leverans av nytt gods eller utbyte av defekta delar gäller även i händelse av en defekt som kan avlägsnas, så länge du inte på ett riktigt sätt kan använda godset på grund av samverkande defekter. I detta fall ska du även har rätt att avbryta kontraktet.

Om du väljer att inte avbryta avtalet, eller inte begär rätten till leverans av nytt gods, eller vill ha godset reparerat, kan du begära en rimlig rabatt. Dessutom blir du berättigad till en rimlig rabatt när säljaren är oförmögen att leverera nytt gods, eller ersätta den defekta delen eller reparera godset, liksom i händelse av att säljaren misslyckats med att reparera godset inom rimlig tid, eller om åtgärdsstegen orsakar dig stora olägenheter.

Om det är tydligt att godset inte uppvisar de egenskaper och kvaliteten som överenskommits mellan parterna, ska säljaren stå för kostnaden för transport av det defekta godset till säljaren, och tillbaka till kunden.

Vill du göra en reklamation, kontakta då vår kundtjänst på info@notino.se eller ring 08‒420 028 95. Vi hanterar ditt ärende så fort som möjligt. Reklamationsformuläret hittar du här.

Om köparen så begär, ska säljaren skriftligen bekräfta omfattningen av och längden på problemet vid händelse av felaktig prestanda. Om möjligt, beroende på godsets natur, kan denna deklaration ersättas av ett dokument som bekräftar köpet av godset med nödvändiga uppgifter. Skulle köparen hävda sin rätt i förhållande till felaktiga prestanda, ska säljaren skriftligen bekräfta det datum rätten hävdades liksom reparationen och dess längd.

Har du en fråga? Kontakta oss.

Fält markerade med en stjärna * är obligatoriska.


Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.