Regler och Villkor

1. Inledande bestämmelser

Dessa regler och villkor (hädanefter benämnda som “regler”) är de regler som tillämpas när du besöker vår sajt www.notino.se, eller gör en beställning på ett köp av någon av produkterna som gjorts tillgängliga för dig på www.notino.se (hädanefter benämnd som “sajten”). Genom att besöka sajten och göra beställningar godkänner du dessa regler. Reglerna kan ändras från tid till annan och versionen av reglerna som gäller din beställning är de på www.notino.se vid det ögonblick du gör din beställning. Vi rekommenderar att du behåller en kopia av reglerna för framtida referens.

Säljaren och operatören av e-shoppen www.notino.se är Notino Deutschland und Österreich GmbH med registrerat säte på Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart; företagets organisationsnummer är HRB 762098; registrerat i Företagsregistret som underhålls av Företagsregister B hos tingsrätten i Frankfurt am Main. Plats för utförande av alla avtalsrelationer är Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart. Vid personlig uthämtning går rätt pick-up point hos säljaren att hitta på www.notino.se, som väljs vid din beställning.

2. Definitioner

 • Kundavtal – innebär ett köpekontrakt ingått mellan en kund som en part och säljaren som den andra.
 • Kund – innebär en verklig person som handlar primärt för användning utanför företagsverksamhetssyfte.
 • Köpare som inte är en konsument – innebär en verklig person eller juridisk person som handlar för syften inom sin företagsverksamhet.
 • Säljare – innebär Notino Deutschland und Österreich GmbH (Notino) med registrerat säte på Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart; företagets organisationsnummer HRB 762098
 • Regler – innebär dessa regler och villkor
 • Sajt – innebär www.notino.se

3. Sajtinnehåll

Alla rättigheter, titlar, intressen och innehåll som visas på sajten ägs eller kontrolleras av Notino, affilater och licensgivare, och skyddas av svensk, EU- och internationell copyright-, patent-, och/eller immateriell egendomslagstiftning. Kopiering, förfalskning, ändring av något av det rättighets-, intresse- och/eller skyddade innehållet som visas på sajten utan Notinos uttryckligen skriftliga tillstånd är förbjudet och utgör ett brott enligt den svenska copyrightlagen (1960:729) som berättigar Notino att kräva skadeersättning från överträdaren.

4. Avslut av ett köpekontrakt

Din beställning som korrekt slutförts och skickats via sajten, mejl eller via telefon till säljaren, utgör ett bindande juridiskt bindande förslag att upprätta ett köpekontrakt med säljaren. Du kommer att bli bunden av ditt förslag att ingå köpekontraktet med säljaren under en period av 21 dagar från dagen då beställningen skickades.

Säljaren ska bekräfta mottagandet av beställningen via ett mejl som skickas till mejladressen i din beställning. Denna bekräftelse utgör inte accepterande av förslaget att ingå köpekontraktet. Köpekontraktet ska anses som slutet vid accepterandet av förslaget att ingå ett köpekontrakt med säljaren, vid leveransen av godset från säljaren till dig, eller så ska en uttrycklig deklaration av mottagande av förslaget att ingå köpekontraktet med säljaren via mejl eller telefon.

Du är berättigad att återta din beställning, d.v.s. dra tillbaka förslaget att ingå ett köpekontrakt, utan sanktioner fram till ögonblicket för leverans av godset, förutsatt att du före leveransen informerat säljaren om beslutet via telefon eller mejl.

Skulle du ångra en beställning före leveransen av godset som har beställts speciellt för dig enligt ett specialavtal, tillämpas avbeställningsavgifter motsvarande 50 % av godsets värde.

Köpekontraktet upprättas på det engelska språket. När detta är ingått ska det bibehållas endast under en period som är nödvändig för dess hantering. Under denna period kan den uppvisas på din skriftliga begäran. En beställning kan ändras och fel kan korrigeras så länge godset ännu inte lämnats över för leverans.

5. Ångerrätt. Efter mottagandet av godset enligt avsnitt 10 i distansköplagen (SFS 2005:59)

Om du är en konsument är du berättigad att ångra köpekontraktet inom 90 dagar från mottagandet av godset (eller, in händelse av att ett köpekontrakt för flera typer av gods eller delleveranser, inom 90 dagar från mottagandet av den senaste leveransen, eller, i händelse av ett köpekontrakt för regelbundna leveranser, inom 90 dagar från mottagandet av den första leveransen).

Med hänsyn till ångerrätten måste du informera säljaren om beslutet, d.v.s. informera Notino Deutschland und Österreich GmbH via brev skickat via post till Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart, Germany, eller via mejl till info@notino.se, som en ensidig rättssak. Du kan, men det är inte obligatoriskt att göra detta, ladda ner och använda mallen för ångerrätt som bifogas här. För att möta deadline för ångerrätten ska den skriftliga kungörelsen skickas till säljaren före den utgångna perioden. Säljaren ska bekräfta mottagandet i ett läsbart och godtagbart format.

Om du väljer att utnyttja ångerrätten, ska säljaren utan onödig fördröjning återbetala det betalda priset i alla händelser inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet av meddelandet om ångerrätt, tillsammans med alla leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppstått på grund av valet av leveransmetod vilken skiljer sig från den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av säljaren). Säljaren ska använda samma betalningsmetod som du använde för de ursprungliga transaktionerna, såvida annat inte uttryckligen överenskommits, och göra återbetalningen så snart säljaren mottagit det returnerade godset eller när du bevisat att godset skickats tillbaka, vilket som inträffar först. Du måste returnera godset utan onödig fördröjning men i alla händelser inom 14 dagar från datumet brevet om ångerrätt skickades. Alternativt kan godset, inom samma tidsgräns, returneras persionligen notino.fi, Notino, Stará Pošta, VGP park hala II., ZIP 664 61 Rajhrad, Tjeckien. Du ska stå för alla direktkostnader för returneringen av godset. Den tidigare nämna deadlinen är tänkt att vara tillräcklig så länge du skickar tillbaka godset till säljaren före den utgångna 14-dagarsperioden. Du är ansvarig för värdeminskningen på godset orsakat av hanteringen av godset på ett sådant sätt som överskrider acceptabel naturlig hantering och egenskaper för godset, inkluderat dess funktion.

Enligt avsnitt 11 i distansköplagen (SFS 2005:59), ska ångerrätten inte tillämpas på kontrakt som a

 1. relaterat till tjänster som utförts med kundens uttryckliga godkännande före utgången av perioden som är tillåten för ångerrätt, och affärsmannen informerat kunden före ingåendet av kontraktet att kunden i detta fall inte har rätten att ångra kontraktet;
 2. relaterat till tillhandahållandet av godset eller tjänsten vars pris beror på finansmarknadsfluktuationer bortom affärsmannens kontroll, vilka kan uppstå under perioden för ångerrätten;
 3. relaterat till tillhandahållandet av alkoholhaltiga drycker, som kan levereras efter utgången av en 30-dagarsperiod och vars priser är beroende av finansiella marknadsfluktuationer bortom affärsmannens kontroll;
 4. relaterat till tillhandahållande av gods som anpassats enligt kundens behov eller för dennes eget bruk;
 5. relaterat till tillhandahållandet av ömtåligt gods eller gods som när det levererats har blandats med annat gods på ett oåterkalleligt sätt;
 6. relaterat till viktiga reparationer och underhåll som genomförs på annan plats än specificerad av kunden och på dennes begäran, med undantag för efterföljande anskaffning eller resultat för andra reparationstjänster eller leverans av reservdelar som kunden inte begärt ;
 7. relaterat till tillhandahållande av gods i försluten förpackning som avlägsnades från förpackningen av kunden och som inte kan returneras av hygieniska orsaker (t.ex. hudvårdsprodukter, kroppsvårdsprodukter, makeup, läppstift, shampoo, sminkborstar, tandborstar, rakhyvlar, epilatorer och annan kosmetika);
 8. relaterat till leveransen av audio-visuell inspelning eller datorprogramvara om kunden har brutit originalförseglingen;
 9. relaterat till leveransen av nyhetstidningar, magasin eller andra tidskrifter;
 10. relaterat till logitjänster, transport, tillhandahållande av måltider eller fritidstjänster, om dessa tjänster skulle tillhandahållas vid överenskommet datum och tid;
 11. avslutas på basis av ett allmänt anbudsförfarande förutsatt att det är omöjligt att delta i förfarandet även på annat sätt än via onlinekommunikation;
 12. relaterat till tillhandahållande av digitalt innehåll ej tillhandahållet på en fysisk enhet, så länge den har tillhandahållits med ett föregående samtycke från kunden före utgången av perioden tillåten för ångerrätt, och affärsmannen informerat kunden att denne inte var berättigad att avbryta kontraktet i detta fall.

Kunden är ej berättigad att ångra kontraktet av i händelse av delanvändning av godset. Dessutom är ångerrätten inte möjlig för viss form av gods, särskilt på grund av hygienorsaker (t.ex. läppstift, mascara, krämer, conditioners, sminkborstar etc.). Om det returnerade godset är ofullständigt, skadat eller synligen använt kan säljaren vägra återbetalning.

Annullering av kontrakt är ej ett alternativ för produkter som ingraverats på beställning.

6. Ångrande av kontrakt av en köpare som inte är en konsument

En köpare som inte är en konsument är ej berättigad att ångra ett kontrakt enligt avsnitt 10 i distansköplagen (SFS 2005:59).

7. Transport

Kostnaderna för förpackning och posttjänster som valts i din beställning ska bäras av dig. Dessa kostnader styrs av säljarens prislista, som publiceras på sajten.

Vi har inte möjlighet att leverera internationellt utanför Sverige.

8. Betalningsvillkor

 • Kontant vid leverans – du ska betala godset vid mottagandet, antingen till postmannen (kuriren) eller på postkontoret.
 • Banköverföring – när beställningen mottagits (förslag att ingå köpekontrakt), skickar säljaren betalningsinformation till dig (belopp, kontonummer och beteckningen för transaktionen), och du ska betalas för godset till säljarens bankkonto före leveransen av godset, annars skickas inte godset (lämnas över). Denna betalningsmetod anses som en förskottsbetalning av köpeskillingen.
 • Betalkort – en mycket praktisk betalningsmetod. Efter att beställningen skapats vidarebefordras du till en säker betalningsplats där du kan ange betalningsuppgifterna. När transaktionen är godkänd hanteras betalningen direkt och godset kan skickas följande arbetsdag. Säljaren stöder det säkra protokollet 3D Secure och dess medarbetare har ingen tillgång till dina kreditkortsuppgifter. Allt hanteras av banken.

9. Säljarens skyldighet - Köpare som ej är konsumenter

Om du är en köpare som ej är konsument är du berättigad till att utnyttja prestandarättigheter på grund av förseningar i leverans och/eller defekt, som godset har vid överföringen av risk på köparen, även om defekten kan ha uppkommit senare.

Skulle den felaktiga prestandan omfatta ett materialbrott i kontrakten är du berättigad till följande lösningar:

 1. borttagande av defekten i form av leverans av en ny vara eller leverans av den saknade varan;
 2. avlägsnande av defekten genom reparation;
 3. en rimlig rabatt på inköpspriset, eller
 4. annullering av kontraktet.

Du måste, för att berättigas till någon ersättning, utan onödig fördröjning informera säljaren om den föredragna ersättningen genom att meddela om den påstådda bristen eller defekten. Du är ej berättigad att ändra en meddelad ersättning utan säljarens medgivande. Det tidigare anskaffandet tillämpas emellertid inte om det visar sig att defekten inte kan repareras som begärt. Skulle säljaren misslyckas med att reparera defekten inom rimlig tidsperiod, eller om säljaren informerar dig om att denne inte kan reparera defekten, kan du begära en rimlig rabatt från köparens istället för reparationen, eller annullera kontraktet.

Skulle den felaktiga prestandan utgöra ett mindre kontraktsbrott, är du berättigad enbart reparation av den defekten eller till en rimlig rabatt på inköpspriset. Fram till du informerat säljaren om ditt val, kan säljaren tillhandahålla saknade delar eller reparera defekten.

Skulle säljaren misslyckas med att reparera defekten under överenskommen tid, eller vägra att göra det, kan du begära en rimlig rabatt på inköpspriset eller annullera kontraktet.

Du är ej berättigad att annullera kontraktet eller begära tillhandahållande av en ny produkt om du inte returnerar den felaktiga produkten till säljaren i originalskick. Detta anskaffande gäller inte

 1. om skicket på produkten har ändrats som ett resultat av inspektion för att avgöra skicket på produkten;
 2. om du använt produkten före defekten upptäcktes;
 3. om situationen som förhindrar dig från att returnera produkten i originalskick inte orsakats av dina gärningar eller underlåtenhet; eller
 4. om du sålt produkten före defekten upptäcktes; om detta endast inträffat delvis ska köparen returnera det som går till säljaren, och denne ska kompensera säljaren för produktdelen från vilken de begagnade

Skulle du inte kunna informera säljaren om defekten i tid förlorar du din rätt att utöva några krav på defekten.

Säljarens skyldighet är begränsad till de uteslutande åtgärderna som redovisats ovan och säljaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för att gottgöra eller betala tillbaka till köparen för några direkta/indirekta förluster eller skador som orsakats köparen på grund av säljarens bristande fullgörande av dennes skyldigheter eller defekter på produkten.

Rättigheter som uppkommer från produktdefekter kan utövas vid följande platser hos säljaren:

För sändning av godset:

Notino
Petra Ptackova 
MARKMANDSGADE 4,3.th,
2300 Köpenhamn S,
Danmark
 

Reklamationsformulär finns att hitta här.

När den defekta produkten mottagits, utfärdas ett reklamationsprotokoll. Om den defekta produkten skickas via post, skickas protokollet via mejl inom 24 timmar efter mottagandet av den defekta produkten. I händelse av personligt klagomål, utfärdas protokollet omedelbart. Klagomålet hanteras omedelbart. I mer komplicerade fall krävs utvärdering och klagomålet hanteras inom 30 dagar.

10. Säljarens ansvar - köpare som är konsumenter

Om du är en kund garanterar säljaren att varan när du tar emot det är fritt från defekter. Säljaren garanterar att godset fram till att du tar emot det

 1. har de överenskomna kvaliteterna. Vid saknad av ett avtal, beskrivs kvaliteterna av säljaren eller tillverkaren, eller som köparen har förväntat sig gällande godsets natur, och baserat på respektive annonsering;
 2. passar för det avsedda syftet, tillkännagivet av säljaren, eller för det syfte godset normalt är avsett för;
 3. överensstämmer, i fråga om kvalitet och hantverk, till överenskomna prover eller modeller, om hantverkskvaliteten på godset har avgjorts utifrån ett prov eller en modell;
 4. har den begärda kvantiteten, storleken eller vikten; och
 5. överensstämmer med relevant lagstiftning.

Du är berättigad till att lämna in en reklamation gällande dessa defekter inom 36 månader från mottagandet av godset.

Skulle defekten synas inom sex månader efter övertagandet, antas det att defekten existerade vid tiden för övertagandet.

Om godset inte har de förutnämnda kvaliteterna kan du begära leverans av en ny produkt, så länge det är rimligt med hänsyn till godsets natur. Om endast en del av godset är defekt kan du endast begära leverans av den defekta delen. Om den defekta delen inte kan bytas ut kan du avsluta avtalet. Skulle det inte räcka med tanke på defektens natur, t.ex. om defekten kan avlägsnas utan onödig fördröjning, är du berättigad till borttagning av defekten utan kostnad.

Rätten till leverans av nytt gods eller utbyte av defekta delar gäller även i händelse av en defekt som kan avlägsnas, så länge du inte på ett riktigt sätt kan använda godset på grund av samverkande defekter. I detta fall ska du även har rätt att avbryta kontraktet.

Om du väljer att inte avbryta avtalet, eller inte begär rätten till leverans av nytt gods, eller vill ha godset reparerat, kan du begära en rimlig rabatt. Dessutom blir du berättigad till en rimlig rabatt när säljaren är oförmögen att leverera nytt gods, eller ersätta den defekta delen eller reparera godset, liksom i händelse av att säljaren misslyckats med att reparera godset inom rimlig tid, eller om åtgärdsstegen orsakar dig stora olägenheter.

Om det är tydligt att godset inte uppvisar de egenskaper och kvaliteten som överenskommits mellan parterna, ska säljaren stå för kostnaden för transport av det defekta godset till säljaren, och tillbaka till kunden.

Rättigheter som uppkommer från produktdefekter kan utövas vid följande platser hos säljaren:

För sändning av godset:

Notino
Petra Ptackova 
MARKMANDSGADE 4,3.th,
2300 Köpenhamn S,
Danmark
 

Reklamationsformulär finns att hitta här.

Om köparen så begär, ska säljaren skriftligen bekräfta omfattningen av och längden på problemet vid händelse av felaktig prestanda. Om möjligt, beroende på godsets natur, kan denna deklaration ersättas av ett dokument som bekräftar köpet av godset med nödvändiga uppgifter. Skulle köparen hävda sin rätt i förhållande till felaktiga prestanda, ska säljaren skriftligen bekräfta det datum rätten hävdades liksom reparationen och dess längd.

11. Kvalitetskontroll i händelse av att köparen inte är konsumenten

Säljaren tillhandahåller inte produktkvalitetsgarantier till köpare som inte är konsumenter, om inte detta uttryckligen överenskommits mellan parterna.

12. Giltighet gällande priser och erbjudanden

Alla priser på produkter och tjänster beräknas inklusive moms. Momssatsen som tillämpas vid leveransögonblicket ska gälla. Skulle momssatsen ändras under perioden före ingåendet av köpekontraktet (eller leveransen av godset) ska köparen vara ansvarig, med den betalningsmetod som användes, att betala utestående saldo på köpeskillingen, eller så skickar säljaren ett mejl till köparen innehållande ett meddelande om att tillhandahålla bankkontouppgifter, så att inköpsprisets överbetalningssaldo kan återbetalas. Bifogat varje leverans finns ett skattedokument. Alla priser på gods, inkluderat ""specialpriser"", gäller medan godset finns eller tills vidare.

13. Rabatter och kuponger

Säljaren garanterar ett antal rabatter (för medlemmar, för volyminköp, för vänner och familj etc.). Varje rabatt styrs av specifika regler.

Om en rabatt eller kupong används i strid med tillämpliga regler, har säljaren rätt att neka rabatten eller användandet av kupongen. Köparen ska behörigen informeras och ges möjligheten att få köpet hanterat utan rabatt eller kupong.

Regler och villkor för specifika rabatter bifogas antingen rabatten (som detaljerad information) eller som en länk till sajten där detaljerad information kan hittas, eller så kan de tillhandahållas på begäran. I händelse av en tvist gällande tolkningen av villkoren för en rabatt, ska säljarens tolkning gälla.

Varje rabatt eller kupong får endast utnyttjas en gång, om inget annat meddelas. Vid upprepad användning har säljaren rätt att vägra den.

OM en köpare som inte är konsument, med undantag för presentkort, begär rabatt, reserverar sig säljaren rätten att vägra rabatten eller kupongen.

Om värdet på presentkortet eller kupongen är högre än värdet på köpet, sparas inte saldot på presentkortet, och betalas ej heller tillbaka i kontanter.

14. Personuppgiftsskydd

Inga av de personuppgifter som tillhandahålles säljaren vidarebefordras till tredje part utan köparens medgivande, med undantag för fall som krävs för att uppfylla köpekontraktet i enlighet med dessa affärsregler och villkor. Uppgifterna hanteras i enlighet med tysk dataskyddslagstiftning, för hantering av personuppgifter inkluderat namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och mejl under en period på tio år från beställningsdatum. Dessa uppgifter används särskilt för uppfyllande av köpekontraktet, orderhantering och åldersverifiering. Säljaren, som behandlare av uppgifterna är även kontrollern av uppgifterna; uppgifterna behandlas på ett säkert sätt för att förhindra otillåten användning. Köparen kan närsomhelst via mejl begära att dennes uppgifter ändras eller raderas. Köparen kan uppdatera sina uppgifter via sajten www.notino.se (avdelningen “Ditt konto”).

Vid slutförandet av beställningen tillhandahålles kundens mejladress till företaget Allegro Group CZ, s.r.o. för utskick av ett betygsättningsformulär, som en del av tjänsten “Verified by customers”. Inom tio dagar får köparen ett frågeformulär som låter denne betygsätta kvaliteten på tjänsterna och produkterna. Köparen godkänner härmed denna procedur.

Genom att besöka sajten www.notino.se, samtycker köparen till att cookies och pixeltaggar lagras på dennes datorr.

15. Elektronisk fakturering

Köparen emottager en elektronisk faktura på sin beställning. Den kan laddas ner närsomhelst via länken som skickas i orderbekräftelsen via mejl. Den kan även laddas ner från användarens konto eller närsomhelst begäras på info@notino.se.

16. Slutbestämmelser

Vid leverans till säljaren utgör köparens beställning ett förslag att avsluta köpekontraktet och ska arkiveras med syfte att genomföra kontraktet och ytterligare registerhållning. Köparen är bekant med de individuella tekniska stegen som leder till slutförandet av kontraktet genom beställningsprocessen. Köparen har möjlighet att hitta och korrigera misstag under beställningsprocessen före inlämnandet av beställningen. Kostnader för användning av kommunikationsenheter (telefon, internet etc.) under beställningen ska vila på köparen. Dessa regler tillåter köparen förbehåll och återskapande.

Oberoende enhet i händelse av tvist, eller myndighet för kundreklamationer, är Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, som kan kontaktas av konsumenter via deras sajt. En tvis kan även lösas via respektive ODR-plattform https://ec.europa.eu/Consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.

Avvikelse från dessa regler kräver båda parters skrivna samtycke. Ytterligare eller motstridande förhållanden hos en affärspartner tillämpas inte på de avtalsmässiga relationerna som upprättats i enlighet med dessa regler.

Säljaren kan lägga till eller ändra förhållandena i dessa regler. Detta påverkar inte rättigheterna eller skyldigheterna som härrör reglerna i föregående version.

Dessa regler för www.notino.se träder i kraft och blir giltiga den 1 oktober 2017 och finns att laddas ner här.

Har du en fråga? Kontakta oss.

Fält markerade med en stjärna * är obligatoriska.


Genom denna sändning företaget Notino s.r.o. kommer att bearbeta dina uppgifter för att behandla din förfrågan på ett legitimt sätt. Du kan göra invändningar mot denna bearbetning i enlighet med integritetspolicy.